off

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020r.

 1. Nabożeństwa: we wtorek do św. A. Boboli, w środę do M.B. Nieust. Pomocy.
 2. W czwartek, 19 marca, Uroczystość Św. Józefa- Patrona naszej Diecezji.
 3. Gorzkie Żale bez nauki pasyjnej w niedzielę o godz. 15.30.  Po Gorzkich Żalach Msza św. bez kazania. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia koronawirusem prosimy o pozostanie w domach i wysłuchania Gorzkich Żali poprzez radio i telewizję.
 4. W Wielkim Poście nie urządzamy i nie uczestniczymy w hucznych zabawach i weselach. Należy o tym pamiętać także przy planowaniu sakramentu małżeństwa i różnych imprez.
 5. Droga krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 17.00 a dla młodzieży i starszych po wieczornej Mszy św. o g. 18.30.
 6. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje w piątki wiernych od 14 roku życia do końca życia.
 7. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia koronawirusem Rada Stała Episkopatu wprowadziła w kościołach środki ostrożności. (Przeczytać zarządzenie). Zarządzenia dodatkowo wywieszone są w gablocie.
 8. Ks. Biskup Kaliski, za wskazaniami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej do 29 marca br. dlatego prosimy o pozostanie w domach na ten czas i wysłuchania Mszy św.poprzez radio i telewizję.
 9. Ze względu na ograniczenie wielkości zgromadzeń przez Premiera i Służby Sanitarne we Mszy św. może uczestniczyć do 50 osób. Zachęcamy do podporządkowania się tym przepisom dla naszego dobra. Pamiętajmy też o modlitwie za chorych, opiekujących się chorymi a jednocześnie prośmy Boga o powstrzymanie tej zakaźnej choroby.
 10. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci Szkół Podstawowych przełożone są na inny termin.
 11. W okresie Wielkiego Postu jest zbierana danina diecezjalna. Koperty do daniny diecezjalnej wyłożone są na stoliku pod chórem.
 12. W minioną niedzielę na Misje katolickie i pomoc misjonarzom zebrano 1750,-zł. Bóg zapłać za złożone ofiary i wszystkim zbierającym.
 13. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii, za utrzymanie porządku w świątyni i wokół kościoła. Bóg zapłać.
 14. Do nabycia prasa katolicka: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci,L’Osservatore Romano, Wzrastanie dla młodzieży, Świat Misyjny dla dzieci, Misje Dzisiaj i Miłujcie się (polecamy). Dla prenumeratorów gazety do odebrania w zakrystii.
 15. Życzymy wszystkim radosnej, błogosławionej niedzieli i całego tygodnia.

Komunikat Biskupa Kaliskiego z dnia 13 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce pragnę przypomnieć, że w dniu 12 marca br. biorąc pod uwagę zagrożenie wywołane koronawirusem udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych Mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizję internetową Dom Józefa.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br. zarządzam, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną. W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom zamawiającym intencję mszalną. Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie Mszy św., aby przestrzegano regulacji prawnych administracji rządowej. W razie konieczności proszę zwiększyć ilość i częstotliwość niedzielnych Mszy św. W związku z tym apeluję do wszystkich o roztropność, zrozumienie i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas.

Jednocześnie polecam, aby kościoły były otwarte wciągu dnia, a kapłani niech stworzą okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby ochoczo odpowiedzieli na apel ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, i każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Niech wszyscy wierni w tym samym czasie w swoich domach i rodzinach odmawiają różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich zawierzam św. Józefowi, naszemu przemożnemu patronowi i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

/-/ bp Edward Janiak
Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 13 marca 2020 roku
L.dz. 522/2020

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały 
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

O autorze